Ważne

Zapisy do kardiologa na II półrocze
rozpoczyna się od 8 maja 2019 roku
.

 

Dla pacjentów przyjmujących przewlekle leki recepturowe  –  Prosimy o składanie podpisanych kopert wraz z informacją, które leki należy przedłużyć – w recepcji. Wizyta recepturowa przysługuje 1x w miesiącu.

W dni powszednie w godzinach 18:00-6:00 a także

w dni wolne i święta

pierwsza pomoc – przyjmuje

NZOZ PRIMA-MED 

w Dopiewie ul. Łąkowa 2

Z przykrością informujemy, iż na dzień dzisiejszy nie przyjmujemy deklaracji
nowych pacjentów, poza przypadkami łączenia rodzin.
Ze względu na przekroczony limit zapisanych osób nie bylibyśmy w stanie
zabezpieczyć usług medycznych na odpowiednim poziomie.
PRZEPRASZAMY

Ważne: Wydawanie kart szczepień

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

§ 11.

2. W przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.

Karta szczepień zostaje przekazana do nowo wybranej placówki na podstawie raportu NFZ

 

Lekarz POZ nie usprawiedliwia nieobecności w szkole

Podstawa prawna:

&6 ust. 1 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 22.07.2055 w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. nr 145 poz 1219)

Lekarz POZ nie kwalifikuje zdolności  do uprawiania sportu lub uczestnictwa w zawodach

Orzeczenie takie wydaje lekarz medycyny sportowej

Podstawa prawna:

Część II załącznika nr do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. poz. 1328 zmian DZ. U. z 2009r nr 12. poz.14

UWAGA

Zgodnie z regulaminem porządkowym poradni Bonus – 2001,
osoby, które rejestrują się i nie przychodzą nie odwołując wcześniej zarezerwowanych wizyt
– po 5 takich incydentach zostają skreśleni z listy aktywnych pacjentów NFZ
i muszą znaleźć sobie inną poradnię.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW Z KARTĄ EKUZ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przypomina, że zgodnie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba ubezpieczona przebywająca w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo właściwe, jest uprawniona do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w czasie jej pobytu z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Decyzję o tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, każdorazowo podejmuje lekarz.

W celu uzyskania dostępu do świadczeń niezbędnych ubezpieczony przedstawia świadczeniodawcy odpowiedni dokument potwierdzający jego prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Dokumentem tym może być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zgodnie z ust. 9 Decyzji Komisji Administracyjnej ds. koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r., celem świadczeń niezbędnych jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia oraz zapobieżenie przymusowemu powrotowi do miejsca zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w Polsce.

W związku z powyższym Karta EKUZ nie może być użyta jedynie w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu. W takim wypadku niezbędny jest formularz E 112/dokument S2, który może zostać wydany wyłącznie w przypadku, gdy dana osoba przyjeżdża do danego państwa w celu uzyskania leczenia a więc w przypadku, gdy leczenie takie zostało wcześniej zaplanowane.

Świadczenia przysługujące na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego są świadczeniami, które stały się niezbędne w czasie pobytu w Polsce, biorąc pod uwagę długość tego pobytu, zatem pacjent może być przyjmowany przez świadczeniodawcę w tzw. trybie „planowym”, na podstawie skierowania wystawionego przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a nie tylko i wyłącznie w trybie „nagłym”. W związku z tym, że do oceny niezbędności świadczeń bierze się wyłącznie przesłanki medyczne oceny tej dokonać powinna osoba o odpowiednich kwalifikacjach, tzn. lekarz. Niedopuszczalne jest, aby oceny, czy dane świadczenie jest, czy nie jest niezbędne ze wskazań medycznych, dokonywała osoba niebędąca lekarzem.

Pracownik rejestracji jest uprawniony natomiast do oceny pozostałych, niemedycznych przesłanek, od spełnienia których uzależnione jest prawo pacjenta do uzyskania świadczeń niezbędnych, np. warunku posiadania przez osobą ważnego, właściwego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

W razie stwierdzenie przez pracownika rejestracji – co do przesłanek niemedycznych, że dane świadczenie nie może zostać udzielone w trybie art. 19 rozporządzenia 883/2004, np. z uwagi na brak odpowiedniego dokumentu, albo uzasadnione przekonanie, że pobyt pacjenta w Polsce jest spowodowany chęcią uzyskania danego świadczenia, pracownik rejestracji powinien poinformować pacjenta o niemożności przyjęcia go zgodnie z przepisami o koordynacji, co w praktyce oznacza, że pacjent powinien zostać potraktowany jako pacjent prywatny, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydział Współpracy Międzynarodowej

WOW NFZ

ważne